Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ bộ máy công ty

Các phòng ban chuyên môn bao gồm:

  • Tổ chức hành chính
  • Tài chính- Kế toán- Kế hoạch- Kiểm soát nội bộ
  • Kỹ thuật- Bảo vệ rừng
  • Văn phòng công ty
  • Phòng công nghệ thông tin