Đảng ủy

Bí thư: Hồ Đình Thế
Phó bí thư: Nguyễn Văn Khang
Ban thường vụ:
Hồ Đình Thế, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Ngọc Hoàng
Ban chấp hành:
Hồ Đình Thế: Bí thư
Nguyễn Văn Khang: Phó bí thư
Nguyễn Ngọc Hoàng: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Đặng Văn Tiến: Ủy viên Ban chấp hành
Lê Đức Khánh: Ủy viên Ban chấp hành
Nguyễn Thiện Tiến: Ủy viên Ban chấp hành
Đặng Văn Nghị: Ủy viên Ban chấp hành
Hồ Thanh Hùng: Ủy viên Ban chấp hành
Lê Thanh Hải: Ủy viên Ban chấp hành
Nguyễn Danh Thịnh: Ủy viên Ban chấp hành
Nguyễn Văn Bình: Ủy viên Ban chấp hành
Chu Hồng Minh: Ủy viên Ban chấp hành
Phan Tất Quý: Ủy viên Ban chấp hành