Công đoàn

Ban chấp hành công đoàn khóa 19 (Nhiệm kỳ 2017-2022)
Nguyễn Văn Khang: Chủ tịch công đoàn
Đặng Văn Tiến: Phó chủ tịch công đoàn
Lê Văn Dũng: Ủy viên
Lê Đức Thuận: Ủy viên
Trịnh Tuấn Anh: Ủy viên
Cao Cự Lực: Ủy viên
Bùi Thị Thúy: Ủy viên
Nguyễn Ngọc Bình: Ủy viên
Ngô Tiến Dũng: Ủy viên
Cao Đăng Sinh: Ủy viên
Vi Văn Phong: Ủy viên